تقویم اقتصادی

برای تجارت از قبل برنامه ریزی کنید.

تقویم اقتصادی

با استفاده از تقویم اقتصادی شما می توانید نظارت و آمادگی برای رویدادهای متحرک بازار، مانند شاخص های اقتصادی و اعلامیه های سیاست پولی داشته باشید.